بخش مطالعات بیوانفورماتیک

برخی از مطالعات بیوانفورماتیک که در این مجموعه انجام می شود ،شامل: آنالیز و تفسیر داده های توالی یابی، انالیز و تفسیر داده های Microarray، آنالیز و تفسیر پلی مورفیسم ها ژنوتایپینگ و همبستگی ، آنالیز و تفسیر داده های متیلاسیون و فیلوژنیک، طراحی انواع پرایمر، انجام مطالعات سیستمز بیولوژی، ترسیم شبکه های تنظیمی و ارتباطات پروتئینی، می باشد.

×