بخش مطالعات حیوانی

خدمات مطالعات حیوانی، القاء مدل بیماری های مختلف، نگهداری و تعویض پانسمان، خونگیری از قلب و ورید دمی، جراحی و بافت برداری، تجویز دارو از راه خوراکی یا گاواژ، انجام تزریقات زیر جلدی، عضلانی، وریدی و صفاقی و کلیه تست های رفتاری،انجام میگردد.

 

خدمات این بخش شامل:

 

خرید RAT

خرید MICE

نگهداری از RAT

نگهداری از MICE

انجام تکنیک های ورزشی تردمیل در انواع مدل سازی

انجام تست حداکثر اکسیژن مصرفی ( VO2MAX )

انجام تکنیک های ورزشی شنا

جراحی + بافت برداری

خونگیری از قلب رت

خونگیری از قلب موش

انجام تکنیک گاواژ در موش

انجام تکنیک گاواژ در رت

تزریق دارو یا سلول  از طریق IP (MICE)

تزریق دارو یا سلول از طریق IP (RAT)

تزریق دارو یا سلول از طریق صفاقی (MICE)

تزریق دارو یا سلول از طریق صفاقی (RAT)

تزریق دارو یا سلول از طریق ورید ژگولار(RAT)

تزریق دارو یا سلول از طریق ورید ژگولار (MICE)

خونگیری  از ورید دمی موش

خونگیری  از ورید دمی رت

وزن گیری از MICE

وزن گیری از RAT

انجام تست رفتاری موریس واترمیز در مدل های بیماری

انجام تست رفتاری شاتل باکس در مدل های  بیماری

انجام تست رفتاری اپن فیلد در مدل های  بیماری

انجام تست رفتاری ناول آبجکت در مدل های  بیماری

انجام تست رفتاری تعادل میله در مدل های  بیماری

انجام تست رفتاری گارسیا در مدل های بیماری

انجام تست رفتاری Elevated body در مدل های  بیماری

تعویض پانسمان مدل زخم یا سوختگی در مدل های بیماری در رت

تعویض پانسمان مدل زخم یا سوختگی در مدل های بیماری در موش

ایجاد مدل MS رت با ماده مصرفی کوپریزون

ایجاد مدل MS موش با ماده مصرفی کوپریزون

ایجاد مدل MS موش با ماده مصرفی EAE

ایجاد مدل MS رت با ماده مصرفی EAE

ایجاد مدل پارکینسون موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل پارکینسون رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل دیابت موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل دیابت رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل آلزایمر رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل آلزایمر موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل صرع رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل صرع موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل آسیب نخاعی موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل آسیب نخاعی رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل آزواسپرمی موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل آزواسپرمی رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل PCO موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل PCO رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل وازکتومی موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل وازکتومی رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل واریکوسل موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل واریکوسل رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل نارسایی کلیه موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل نارسایی کلیه رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل نقص جنینی موش

ایجاد مدل نقص جنینی رت

ایجاد مدل سیروزکبدی موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل سیروزکبدی رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل اعتیاد موش بدون تامین ماده مصرفی

ایجاد مدل اعتیاد رت بدون تامین ماده مصرفی

ایجاد مدل کبدچرب موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل کبدچرب رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل ایسکیمی قلبی در رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل ایسکیمی قلبی در موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل ایسکیمی مغزی در موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل ایسکیمی مغزی در رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل زخم موش با ماده مصرفی جهت بررسی سلولی

ایجاد مدل زخم رت با ماده مصرفی جهت بررسی سلولی

ایجاد مدل سوختگی موش با ماده مصرفی جهت بررسی سلولی

ایجاد مدل سوختگی رت با ماده مصرفی جهت بررسی سلولی

ایجاد مدل تعلیق برای بررسی آتروفی عضلانی موش با ماده مصرفی

ایجاد مدل تعلیق برای بررسی آتروفی عضلانی رت با ماده مصرفی

ایجاد مدل هایپوکسی موش با ماده مصرفی جهت بررسی سلولی

ایجاد مدل هایپوکسی رت با ماده مصرفی جهت بررسی سلولی

ایجاد مدل استرس اکسیداتیو موش با ماده مصرفی جهت بررسی سلولی

ایجاد مدل استرس اکسیداتیو رت با ماده مصرفی جهت بررسی سلولی

ایجاد مدل آلودگی با سم آفلاتوکسین موش با ماده مصرفی جهت بررسی سلولی

ایجاد مدل  آلودگی با سم آفلاتوکسین رت با ماده مصرفی جهت بررسی سلولی

تست ادم مغزی موش

تست ادم مغزی رت

تست TTC مغزی رت

تست TTC مغزی موش

تست اوانس بلو مغزی موش یا رت

انجماد جنین و تخمک

انجماد اسپرم

بررسی پارامترهای اسپرمی

انجام تکنیک IVM

ذوب جنین

ذوب اسپرم و یا مایع منی

ذوب تخمک

آزمایش SpermWashing (Swim Down Method)

تزریق  سلول در محل ضایعه

انجام تکنیک آنتی اکسیدانی با  دستگاه خوانش الایزا

انجام تکنیک الایزا با دستگاه خوانش الایزا

اندازه گیری تست هورمونی ویژه حیوانات

اندازه گیری تست آنتی اکسیدانی ویژه حیوانات

×